6. හිට්ලර් නම් දේශපාලකයා (1925-1933)

හිට්ලර් නම් දේශපාලකයා (1925-1933) රජයේ වියදමින් ලද ප්‍රීතිමත් නිවාඩුවකට සම කොට හැකි සිර දඬුවම අතරතුර සිය ගමන් මග ආවර්ජනය කිරීමටද හිට්ලර්ට මහඟු අවස්ථාවක් උදා විය.…

View More 6. හිට්ලර් නම් දේශපාලකයා (1925-1933)