පරදේසි

පරදේසි

ලලිත සමයේදී සාකච්ඡාවට බඳුන් වූයේ ශ්‍රී ලාංකික සංගීත කලාවේ වත්මන් අර්බුදය නම්, පරදේසි තුලින් කතුතුමා ශ්‍රී ලාංකික සාහිත්‍යයේ වර්තමාන තත්වය ඔහුගේ දෘෂ්ඨි කෝ‌ණයට අනුව ඉදිරිපත්…

View More පරදේසි