සරුංගලය

සරුංගලය

සරුංගලය විජේවර්ධන ශාලාවෙන් ඇය එළියට බැස්සේ පිස්සියක මෙනි. රැයක් පුරා නිදි වර්ජිතව හැඩූ කදුලෙන් ඇගේ මුහුණ තඩිස්සි වී දෙනෙත් රත් පැහැ ගැන්වී ඇත. දිනපොත, ජංගම…

View More සරුංගලය