හිට්ලර් නම් විප්ලව වාදියා (1920-1924)

5. හිට්ලර් නම් විප්ලව වාදියා (1920-1924)

හිට්ලර් නම් විප්ලව වාදියා (1920-1924) 1919 හිට්ලර් හත්වැනි කමිටු සාමාජිකයා ලෙස ජර්මන් කම්කරු පක්ෂයට එක් වන විට රාජාණ්ඩුව බිඳ වැටීමෙන් හටගත් අභිනව ‘වයිමර්’ ජනරජය තිබුනේ…

View More 5. හිට්ලර් නම් විප්ලව වාදියා (1920-1924)